Štatút súťaže: „Snívate o novom bývaní?“

(ďalej len „Štatút“ alebo „Súťaž“)

Organizátor

Organizátorom súťaže je Spoločnosť Broker Consulting, a.s. zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 4675/B so sídlom Tower 115, Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava, IČO: 36651419 (ďalej len „Organizátor“).

Účastníci súťaže

Do Súťaže sa môže zapojiť fyzická osoba spôsobilá na právne úkony, ktorá v čase zapojenia do Súťaže dovŕšila 18 (osemnásty) rok veku, má trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky, a ktorá vyplnila dotazník realitného prieskumu „Snívate o novom bývaní?“ uverejneného na stránkach organizátora súťaže, dala k účasti na súťaži svoj súhlas, uviedla svoje meno a svoju platnú emailovú adresu (ďalej len „Účastník súťaže“).

Trvanie súťaže

Organizátor zverejnil realitný prieskum „Snívate o novom bývaní?“ s cieľom osloviť potenciálnych zákazníkov s ním poskytovanými realitnými službami. Súťaž prebieha od 11.12.2019 do 27.12.2019 vrátane. Žrebovanie prebehne do 15 dní od ukončenia súťaže.

Podmienky súťaže

Na Facebook stránke organizátora „Realityok“ je zverejnený dotazník organizátora. Účastník súťaže v čase jej trvania vyplní zverejnený dotazník „Snívate o novom bývaní?“, pričom uvedie správne a platné osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa.

Výhra a pravidlá žrebovania

Výhrou je elektronické zariadenie: tablet „Apple iPad“.

Organizátor žrebuje spomedzi Účastníkov súťaže jedného výhercu. Účastník môže byť vyžrebovaný len raz, nie opakovane, a to aj v prípade, ak Účastník súťaže vyplní viacero dotazníkov.

V prípade, že vyžrebovaný Výherca súťaže do 15 dní od oznámenia, ktoré mu bude zaslané na ním uvedenú jeho emailovú adresu nezareaguje a neprihlási sa k výhre, môže organizátor súťaže vyžrebovať ďalšieho účastníka súťaže – náhradníka. V takomto prípade predchádzajúci vyžrebovaný výherca stráca nárok na výhru.

Účastníci Súťaže nemajú právny nárok na zámenu Výhry alebo výplatu Výhry formou inej kompenzácie.

Účastník Súťaže berie na vedomie, že na Výhru nie je právny nárok a nie je možné ju súdne vymáhať. Výhra bude Účastníkovi súťaže odovzdaná do 60 dní od splnenia Podmienok Súťaže.

Odovzdanie výhry prebehne osobne za účasti zástupcov Organizátora v mieste sídla Organizátora alebo na niektorom jeho vybranom obchodnom mieste.

Vyhlasovanie a zverejňovanie výhercov

Výherca bude o výhre upovedomený na emailovú adresu, ktorú Výherca uviedol vo vyplnenom dotazníku a jeho meno zverejnené na Facebook stránke „Realityok“. Na tejto stránke môže byť zverejnený aj zvukový a/alebo vizuálny záznam z odovzdávania Výhry.

Vylúčenie zo súťaže

Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť zo Súťaže Účastníkov Súťaže, ktorí nespĺňajú všetky podmienky uvedené v tomto Štatúte. Na Účastníkov Súťaže, ktorí nespĺňajú podmienky na zaradenie do Súťaže, sa neprihliada.

Zo Súťaže sú vylúčení zamestnanci a spolupracovníci, ktorí sú v zmluvnom vzťahu s  Organizátorom. Tieto osoby nemajú postavenie Účastníka súťaže.

 Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa súťaže podľa vlastného uváženia. Organizátor si vyhradzuje právo v odôvodnených prípadoch kedykoľvek, bez náhrady a jednostranne obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť súťaž a jej pravidlá uvedené v týchto pravidlách súťaže. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia vylúčiť zo súťaže ktoréhokoľvek súťažiaceho, ktorý porušil alebo porušuje pravidlá súťaže, ako aj súťažiaceho, ktorí realizuje svoju účasť v súťaži konaním v rozpore s dobrými mravmi. Za takéto konanie sa považuje uvedenie nepravdivých informácií v dotazníku, uvedenie nepravdivých kontaktných údajov účastníka, vyplnenie dotazníka v mene nejakej inej osob a pod. V prípade vylúčenia súťažiaceho zo súťaže zaniká jeho právo na všetky výhry v súťaži.

Účasť v súťaži je dobrovoľná. Účasťou v súťaži vyjadruje každý účastník súťaže súhlas s pravidlami a podmienkami tejto súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať.

Organizátor súťaže týmto nie je voči účastníkom súťaže nijako zaviazaný a tí nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany organizátora súťaže, ako tie, ktoré sú uvedené v pravidlách súťaže

Ostatné ustanovenia

Výhra má v zmysle zákona 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov charakter ceny alebo výhry z reklamnej súťaže (ďalej len „Zákon o dani z príjmov“). V zmysle § 9 ods. 2 písm. m) Zákona o dani z príjmov je cena alebo výhra neprevyšujúca 350,-EUR (slovom „tristopäťdesiat eur“) oslobodená od dane. Účastníkovi Súťaže v súvislosti s prevzatím tejto Výhry nevyplývajú žiadne zákonné povinnosti.

Zapojením sa do súťaže a poskytnutím osobných údajov a iných údajov, súťažiaci dáva súhlas organizátorovi, aby vo vlastnom mene alebo prostredníctvom sprostredkovateľa spracovával osobné údaje a iné poskytnuté údaje súťažiaceho v rozsahu, ktorý súťažiaci poskytol do súťaže za účelom realizácie súťaže, kontaktovania a odovzdania výhry a zaradenia do databázy s využívaním na marketingové aktivity spojené s oslovovaním s ponukou produktov a služieb.

Súhlas so spracovaním osobných údajov sa udeľuje dobrovoľne, na dobu trvania súťaže, na dobu nevyhnutnú na jej propagáciu,  jej vyhodnotenie a ďalej v zmysle dokumentu Informácie o spracúvaní osobných údajov uverejneného na webovej stránke www.bcas.sk. Súťažiaci môže svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať, a to písomne. Dňom doručenia takéhoto odvolania organizátorovi sa súťažiaci považuje za nespĺňajúceho podmienky súťaže, je zo súťaže vylúčený, stráca nárok na ďalšiu účasť v súťaži vrátane nároku na výhru. Práva dotknutých osôb pri spracúvaní osobných údajov sú upravené v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Súťažiaci v prípade získania výhry udeľuje súhlas organizátorovi so zverejnením svojho mena, priezviska  a fotografie z procesu odovzdania, využitia výhry a z iných aktivít spojených s touto súťažou na internetových stránkach a na Facebook stránkach Organizátora  a s ich bezodplatným šírením v masmédiách, v hromadných informačných prostriedkoch a iných audio, foto a video materiáloch. Do súťaže nebudú zaradení súťažiaci, ktorí nevyplnia dotazník. Organizátor si zároveň vyhradzuje právo nezaradiť do súťaže alebo vyradiť zo súťaže tých, ktorí nevyplnili riadne dotazník.

Organizátorovi nevzniká povinnosť uhradiť Účastníkovi Súťaže náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s jeho účasťou v Súťaži.

Na zaradenie do Súťaže ani na priznanie Výhry nie je právny nárok. V prípade nejasností sa budú aplikovať ustanovenia tohto Štatútu. V prípade výkladových problémov tohto Štatútu je záväzným výklad Organizátora Súťaže.

Tieto pravidlá súťaže sú záväzné pre všetkých účastníkov súťaže.

Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek počas trvania Súťaže zmeniť tento Štatút a Podmienky Súťaže v ňom stanovené. Všetky zmeny tohto Štatútu Organizátor zverejní a sprístupní verejnosti spôsobom podľa tohto Štatútu. Tento Štatút je zverejnený formou príspevku na Facebook stránke „Realityok“. Tento Štatút je účinný od 11. 12. 2019.