V zime na letným pneumatikách?

Určite sa nájdu  vodiči, ktorí jazdia po celý rok na letných pneumatikách. Dôvodov môže byť viacero. Nie je čas ísť do servisu vymeniť ich za zimné alebo  je to tiež otázka peňazí. Aké  riziká sú spojené s jazdou v zime na letných pneumatikách?

LEGISLATÍVA

Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 6 odsek 2 ustanovuje povinnosť pre prevádzkovateľa vozidla, ktorý nesmie prikázať a ani dovoliť, aby sa na jazdu použilo vozidlo, ktoré nespĺňa ustanovené podmienky, teda vozidlo, ktoré je technicky nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke.

Podľa § 44 ods. 1 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v cestnej premávke možno prevádzkovať len vozidlo, ktoré je:

  • schválené na prevádzku v cestnej premávke (to sa nevzťahuje na ostatné cestné vozidlá a na ostatné zvláštne vozidlá),
  • spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke a
  • technicky spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke.

Technickú nespôsobilosť vozidla na prevádzku v cestnej premávke ustanovuje vykonávací právny predpis, konkrétne vyhláška č. 134/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke (ďalej len „vyhláška č. 134/2018 Z. z.“).

V § 2 vyhlášky č. 134/2018 Z. z. sú upravené základné ustanovenie o technickej nespôsobilosti vozidla a to technickou nespôsobilosťou vozidla na prevádzku v cestnej premávke je každý stav na vozidle, ktorý môže:

  • bezprostredne ohroziť prevádzkové vlastnosti vozidla, vplyvom ktorých môže dôjsť k ohrozeniu bezpečnosti cestnej premávky, alebo
  • byť zdrojom ohrozenia bezpečnosti, životného prostredia, verejného zdravia alebo zdrojom znečistenia alebo poškodenia cesty.

Technickú nespôsobilosť vozidla na prevádzku v cestnej premávke kontrolujú v rámci bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky orgány Policajného zboru a pri zistení nespôsobilosti vozidla alebo technickej nespôsobilosti vozidla sú oprávnení za priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky uložiť pokutu prípadne aj zadržať osvedčenie o evidencii časť I a osvedčenie o evidencii časť II podľa § 72 ods. 1 písm. a) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

POVINNÉ ZIMNÉ PNEUMATIKY

Konkrétny termín, v ktorom treba mať prezuté zimné pneumatiky, na rozdiel od našich rakúskych a českých susedov, zákonom stanovený nie je (resp. obdobie 15.11. – 31.3. platí iba pre vybrané kategórie vozidiel s označením M2, M3, N2 a N3).

Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1, môže také vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak je toto vozidlo na všetkých nápravách vybavené pneumatikami na jazdu na snehu označené horským symbolom alebo pneumatikami s označením „M+S“, „M.S“ alebo „M&S.“

Motorové vozidlá kategórie M2, M3, N2 a N3 musia byť vybavené takými pneumatikami aspoň na jednej z hnacích náprav v čase od 15. novembra do 31. marca a v prípade, že sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza. Všetko teda u nás závisí od počasia a stavu vozovky. Avšak pozor, ak cestujete mimo Slovenska. Tam je potrebné dodržiavať povinnosti vzťahujúce sa na príslušný štát.

POISTENIE

Zákon o povinnom zmluvnom poistení umožňuje poisťovniam vymáhať poistné plnenie od poistníka alebo poisteného v prípade, ak spôsobil škodu motorovým vozidlom, o ktorom vedel, že jeho technická spôsobilosť nezodpovedá podmienkam na používanie v premávke na pozemných komunikáciách podľa osobitného predpisu a tento stav bol v príčinnej súvislosti so spôsobenou škodou.

V prípade havarijného poistenia nevzniká nárok poistné plnenie, ak škoda bola spôsobená nesprávnou obsluhou alebo údržbou, napr. v dôsledku nadmerného opotrebenia pneumatík, či použitia pneumatík neschválených pre prevádzku poisteného vozidla, opotrebenie brzdového mechanizmu, nesprávneho nakladania či vykladania vozidla či uloženie nákladu v priebehu jazdy.

Okrem pokuty od polície hrozí, že vzniknuté škody bude hradiť priamo poistený majiteľ vozidla. Poisťovne majú právo nevyplatiť poistné plnenie z PZP ani havarijného poistenia. Posudzovať sa to bude podľa toho, aký vplyv na vznik škody malo to, že ste nemali zimné pneumatiky. Je lepšie mať vozidlo v dobrom technickom stave ako  sa spoliehať na to, že sa nič nestane.

Tomáš Kročian, produktový manažér Broker Consulting