Kominár nosí šťastie. Revíziou komína ušetríte tisíce eur.

Chytíte sa za gombík, keď stretnete kominára a veríte, že Vám to prinesie šťastie? Niektorí tomu uveria, až keď majú v dome teplučko.  Vykurovacia sezóna je už v plnom prúde. Dobré je však položiť si otázku: „Kedy v našom dome alebo bytovke bola vykonaná povinná revízia kotla, komínu či  krbu?“  Ozývame sa až vtedy, keď sa problém znásobí, mrzneme a potom zháňame, kto by nám pomohol.

Skontrolovať a podľa potreby vyčistiť treba nielen klasické komíny, na ktoré je napojený krb či pec, ale aj komíny, ku ktorým sú pripojené kondenzačné kotly. Frekvencia nutných revízii sa môže líšiť od toho, či sa jedná o bytový dom, rodinné domy alebo byty. Podrobnosti o čistení komínov a vykonávaní ich kontrol, o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol, ako aj o vykonávaní odborného preskúšania komína a vzor potvrdenia o vykonaní čistenia komína a potvrdenia o vykonaní odborného preskúšania komína ustanovuje  všeobecne záväzný právny predpis Ministerstva vnútra.

Majiteľ domu alebo správca bytového domu  musí zabezpečiť  u odborníka kontrolu komína, kotla či iných vykurovacích telies. Túto povinnosť ukladá novela zákona o ochrane pred požiarmi č. 314/2001 Z.z.  a vykonávacia vyhláška  MV SR č. 401/2007 Z.z.

Okrem revízií komínov je dobré skontrolovať si každoročne aj poistenie nehnuteľnosti a domácnosti.  Jedna najčastejší  príčin škôd na majetku  je práve požiar. Ak nebola vykonaná povinná revízia nemáte o tom zápis, škodu poisťovňa neuhradí. Poisťovne v rámci základných balíkov majú väčšinou zahrnuté aj riziko požiar. V prípade poistnej udalosti však detailne skúmajú  dôvody jeho vzniku .

Požiar dokáže spôsobiť rozsiahle škody nielen na nehnuteľnosti, ale aj na  zariadení domácnosti . Niekedy sú škody tak rozsiahle, že nehnuteľnosť sa stáva  z bezpečnostných dôvodov neobývateľná. Dokonca je potrebné ju zbúrať, aby neohrozovala zdravie a životy ľudí.   Ľudia tak strácajú strechu nad hlavou, častokrát aj svoj celoživotný majetok. Preto je veľmi dôležité pri výbere poistenia vedieť to, čo si vlastne budem poisťovať: nehnuteľnosť, domácnosť alebo zodpovednosť za škodu.

Poistenie nehnuteľnosti: zahŕňa  všetky stavebné súčasti- obvodové múry, strechu, podlahy, okná , dvere, inštalácie, vodomery, plynomery, oplotenie a pod.

Poistenie domácnosti: zahŕňa zariadenie domácnosti, hnuteľné veci, ako sú spotrebiče, nábytok cennosti, interiérové doplnky a pod. Laicky povedané všetko to, čo by vypadlo  z nehnuteľnosti (dom, byt), ak by sme ju otočili strechou dole.

Poistenie zodpovednosti za škodu: zahŕňa škody na majetku a zdraví voči tretej osobe.

Častým príkladom nedostatočného poistného krytia sú poistky bytov a domov, ktoré sú financované úverom z banky. Klient si  totiž poistí nehnuteľnosť len do výšky úveru, pretože toto banke postačuje. Postupne si nehnuteľnosť zveľaďuje, zariaďuje, opravuje a tým sa zvyšuje aj cena nehnuteľnosti. Zvýšenie poistnej sumy nerieši, veď poistku predsa má. Avšak môže sa stať, že elektrický skrat spôsobí taký požiar, že po jeho uhasení a ohodnotení statikom sa stane neobývaným. Čiže v tomto prípade došlo k tzv. „totálnej“ škode a poisťovňa z poistenia nehnuteľnosti aj z poistenia vecí v domácnosti vyplatí len dohodnutú sumu poistného plnenia.  Otázkou je, či z týchto peňazí si následne klient dokáže zaobstará nové bývanie. Je šťastie, ak požiar nespôsobí škodu  na majetku alebo zdraví tretím osobám. V takom prípade by klient musel mať poistenie „Občianskej zodpovednosti za škodu“.

Ak už požiar vznikol, vždy je potrebné volať okrem hasičov aj políciu z dôvodu zdokumentovania škôd. Následne, ihneď ako je to možné nahlásiť škodu poisťovni.

Ako mať správne nastavené poistenie  nehnuteľnosti?

  1. Mať  poistenie nehnuteľnosti, domácnosti aj zodpovednosti za škodu z držby nehnuteľnosti a občianskej zodpovednosti. Tieto 3 poistenia sú základnými piliermi poistenia majetku.
  2. Kombinácia rizík – živelné ako je vietor, dážď, tiaž snehu, požiar plus tie, ktoré sú špecifické pre oblasť, v ktorej sa nehnuteľnosť nachádza (napr. povodeň, záplava…).
  3. Poistnú sumu dojednať v správnej výške a tou je skutočná hodnota nehnuteľnosti či vecí v domácnosti. Ak je hodnota bytu napr. 150 000 EUR a poistná suma je 105 000 EUR, v prípade poistnej udalosti poisťovňa pristúpi ku kráteniu poistného plnenia o 30 %.
  4. Každoročne urobiť revíziu poistnej zmluvy  z dôvodu kontroly výšky poistných súm a poistných rizík. Najlepšie za asistencie finančného sprostredkovateľa, ktorý sa poisteniu nehnuteľností venuje a má prehľad o aktuálnych produktoch poisťovní.

Jana Ivaničová, produktová manažérka neživotného poistenia

.